Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej digitálního obsahu a přidružených konzultací

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup produktů, zejména audionahrávek, ebooků, online kurzů, konzultací a dalších digitálních produktů (dále společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“), přes webové rozhraní www.luciesustkova.cz.
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.luciesustkova.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ.
  Jméno a příjmení: Mgr. Lucie Šustková, Ph.D., MBA
  Adresa: Palkovice 418, 739 41

  IČO: 17559014
  Telefon: +420 773 075 152
  E-mail: sustkova.poradce@gmail.com
  Prodávající není plátcem DPH.
 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.luciesustkova.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí produkt. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné české právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se vždy řídí českým právem.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, případně jiným způsobem, který v popisu produktu Prodávající uvede.
 2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i případně popis bonusů, které s nákupem produktu Kupující získává. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte Vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

  Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávka se odešle po kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

  Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o poskytnutí poradenství nebo smlouvy o členství. 

  O obdržení objednávky budu Kupujícího informovat mailem zaslaným na jeho elektronickou adresu, kterou zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí jeho objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedené v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

  V pochybnostech mohu Kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z mé strany, okamžik uhrazení platby a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktů v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkty dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
– Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. 

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

  O přijetí platby Vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

 1. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty je možné hradit ve splátkách, a to v případech a za podmínek stanovených na webových stránkách u jednotlivých on-line produktů, není-li stanoveno jinak. 
 2. V případě, poskytuji-li skupinové lekce a online či osobní konzultace (a to včetně konzultací nezbytných v rámci jiných zakoupených produktů), budou dodány dle podmínek a za cenu uvedenou v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednanou.
 3. V případě zakoupení „balíčku“ služeb a produktů či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z konzultací či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či individuálních lekcí apod.) z důvodů na Vaší straně uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací, cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. E-bookem se rozumí digitální kniha, která není tištěná. Při koupi e-booku po zaplacení kupní ceny bude digitální obsah ve formátu pdf a audionahrávky ve formátu mp3 dodán na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. On-line kurzem se rozumí školení, které nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet. Při koupi on-line kurzu Vám po uhrazení ceny bude obsah kurzu zasílán e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení uvítací e-mail a první lekci obdržíte e-mailem v den začátku kurzu. Prodávající si dále může vyhradit zpřístupnit kurz prostřednictvím digitálních platforem (uzavřených sekcí webových stránek, přednáškou či konzultací prostřednictvím vhodné platformy apod., vždy dle charakteru jednotlivého produktu).
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude e-book či audionahrávka dodána obvykle do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem je možné dodat produkty obratem po provedení platby, umožňuje-li to jejich charakter. V případě, že Prodávajícímu nedorazil odkaz ke stažení e-booku či přístupové údaje k on-line kurzu, je nutné informovat Kupujícího.
 3. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a mp3 (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednanou službu nebo produkt.
 6. Je-li součástí prodávaných online programů individuální online konzultace, je možné ze závažných důvodů na straně zákazníka požádat v čase 24 hodin a více před započetím online konzultace o změnu termínu. V čase méně než 24 hodin před započetím konzultace změna termínu není možná a jsou-li důvody, pro které se zákazník nemůže konzultace zúčastnit, tak takováto konzultace bez náhrady propadá. Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že Kupující nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připraven Prodávající, nahradí promeškaný čas Kupujícímu v náhradním termínu. V případě skupinových koučinkových programů není změna termínu skupinové konzultace na žádost zákazníka možná. Prodávající si vyhrazuje právo měnit termíny individuálních i skupinových konzultací, workshopů a dalších akcí pořádaných v rámci jí prodávaných produktů.
 7. Při objednávání nebo rezervaci služeb nebo on-line produktů je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Prodávající je považuje za správné. Případné chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky je Prodávající oprávněn je opravit na základě e-mailové komunikace.
 8. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství Kupujícího, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození Kupujícího. Obsah konzultace je důvěrný.
 9. Poradenství je provozováno Prodávajícím osobně nebo online přenosem s tím, že formu spojení určuje Prodávající, a zavazuje se o ní Kupujícího včas obeznámit. Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah zasílám pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a mp3. Obsah on-line kurzů přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. Nezodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Produkty a konzultace jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu zodpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně. Prodávající nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji klienta, neboť ten je závislý na celkové práci Kupujícího. Prodávající taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím on-line produktů Kupujícím. 
 3. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. On-line produkty Prodávajícího jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny jednotlivé lekce e-mailem (čl. V. VOP), v případě dalších produktů pak odkaz na digitální obsah. Zavazujete se používat digitální obsah pro svoji osobní potřebu a dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich šíření třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (e-booku, online kurzu apod.), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).
 2. Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace, pak na základě Vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě můžeme započít s plněním našich povinností ze Smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že pokud byly služby splněny (tj. konzultace poskytnuta) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14 denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ).
 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.


  Případný nárok Prodávajícího na úhradu bezdůvodného obohacení z titulu poskytnutého plnění není tímto dotčen.

 4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající Vám odpovídám, že zakoupené služby a produkty při převzetí nemají vady charakteru, které by znemožňovaly jejich užití, a odpovídají tomu, co jste si objednali. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že služba či produkt byly vadné již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu služby či produktu za novou anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání služby či produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna Vám novou službu či produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době nebo že by Vám sjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru mých služeb a produktů přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo neslyšitelná část či jiná technická chyba.
 5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu či služby věděli, že mají vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu či služby.
 6. Pokud Vám nebyly produkt či služby dodány v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam objednanou službu či produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu sustkova.poradce@gmail.com nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese sustkova.poradce@gmail.com.
 2. Podnikám jako fyzická osoba, kontrolním orgánem je příslušný úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.
 3. Pokud mezi mnou jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 3. Uvádím, že jsem vázána Kodexem chování ICF (§ 1820 odst. 1 písm. n) NOZ).
 4. Odpověď Kupujícího s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 5. Prodávající ani Kupující si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
 7. Zvláštní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.
 8. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 9. Tyto VOP jsou účinné od 27. 10. 2023.